“SĂPTĂMÂNA PAȘII FPI”

elevi-practica
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT)
 în parteneriat cu Uniunea Generală a Industriaşilor din România (UGIR), implementează în perioada septembrie 2010 – iunie 2013, proiectul strategic ,,Parteneriate active școală-întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – PAȘII FPI. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”.

Colegiul Tehnic de Comunicatii  Nicolae Vasilescu-Karpen,Bacau  unitate de învățământ profesional și tehnic pilot în proiect, lansează în data de 01.04.2013 ora 10, la sediul scolii, corp A, sala amfiteatrului evenimentul național “SĂPTĂMÂNA PAȘII FPI” din cadrul proiectului sus menționat.

Prin acest proiect se urmăreşte explorarea şi pilotarea unor abordări mai active privind parteneriatul social, care să aducă mai aproape actorii şcolii şi pe cei ai mediului economic. Acest model de acţiune sistemică identifică o serie de căi inovative de motivare şi antrenare a celor două categorii de actori ai parteneriatului, prin utilizarea unor strategii moderne (de exemplu, învăţarea mutuală – peer learning, învăţarea prin acţiune, schimburile de experienţă şi de rol), împreună cu beneficiarii învăţământului profesional şi tehnic.

Obiectivul general al proiectului contribuie la îmbunătăţirea capacităţii învăţământului profesional şi tehnic, de a asigura calificări şi oferte educaţionale relevante pentru nevoile pieţei muncii prin colaborarea directă cu reprezentanții mediului economic.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt focalizate pe:

  1. Îmbunătățirea gradului de cunoaștere a cerințelor și condițiilor concrete de pe piața muncii în rândul repezentanților IPT, al autorităților publice interesate și al beneficiarilor sistemului din toate cele 42 de unități administrative și crearea unor cadre generale favorabile stabilirii unor parteneriate școală-întreprindere, prin realizarea unui studiu de oportunitate, a unor seminarii de informare/conștientizare și a Săptămânii PASII FPI.
  2. Pilotarea în 20 de județe din țară a unor parteneriate active școală-întreprindere în vederea îmbunătățirii ofertei IPT – grupuri comune de lucru pentru dezvoltarea unor materiale de învățare, sesiuni de formare pentru profesioniștii ambelor părți implicate, mese rotunde, vizite în întreprinderi, concursuri școlare.

Obiectivele operaționale aferente abordării propuse sunt legate de:

  1. asigurarea colaborării directe și complexe a unităților de învățământ profesional și tehnic cu reprezentanți ai întreprinderilor;
  2. multiplicarea efectelor prin diversificarea modalităților de cooperare și atragerea tuturor actorilor interesați.

 

O etapă importantă în implementarea proiectului este organizarea şi derularea unui eveniment naţional în care, timp de o săptămână în perioada 1 – 5 aprilie 2013, 100 unităţi de învăţământ profesional şi tehnic (20 unități de învățământ pilot şi 80 de unităţi de învățământ partenere în reţele), organizate în 20 de reţele parteneriale, vor desfăşura acţiuni care promovează în mod direct parteneriatul activ şcoală – întreprindere. Cu această ocazie, va fi implicat un număr semnificativ de actori interesaţi (aproximativ 5000). Evenimentul este intitulat sugestiv ,,Săptămâna PASII FPI”.

Obiectivul principal al evenimentului „Săptămâna PAŞII FPI” îl reprezintă desfăşurarea unor activităţi de parteneriat prin implicarea tuturor actorilor relevanţi pentru a asigura un dialog constructiv şi eficient între toţi factorii interesaţi. Un prim pas în realizarea acestui obiectiv este îmbunătăţirea cunoaşterii reciproce, a cerinţelor şi condiţiilor concrete oferite de unităţile de învăţământ IPT şi de angajatori, dar şi a cerinţelor tuturor beneficiarilor sistemului de formare profesională iniţială din cele 42 de unităţi administrative.

Colegiul Tehnic de Comunicatii  Nicolae Vasilescu-Karpen,Bacau , este școala pilot a rețelei parteneriale formate din:

–          Liceul Tehnologic C. Nenitescu Buzau iud. Buzau;

–          Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil  Buzau iud. Buzau;

–          Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Focsani jud Vrancea;

–          Colegiul Tehnic ”Valeriu D Cotea” Focsani jud Vrancea.

În timpul săptămânii 1 – 5 aprilie 2013, după lansarea evenimentului Săptămânii PAȘII FPI” din data de 01.04.2013, fiecare scoala membră a rețelei va desfășura activități specifice tematicii parteneriatului școală – întreprindere . Acestea se vor desfășura sub forma unor vizite la agenți economici urmate de dezbateri privind posibilitățile de integrare pe piața muncii a elevilor, seminarii privind practica în producție, concretizate prin analize si propuneri privind implicarea în procesele de producție a elevilor, prezentarea unor exemple de bună practică etc.

La aceste evenimente vor participa elevii din grupul țintă, reprezentanții  Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), ai agenților economici, ai autorităților publice locale, ai unităților de învățământ profesional și tehnic și ai altor organizații interesate.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes
FIB
Certificat Web